Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница

Тема 1. Макроекономіка як наука

І. Виберіть визначення для кожного терміна

агрегування

витрати

доходи

податки

модель кругопотоку

класична дихотомія

нахил

ендогенні змінні

екзогенні змінні

макроекономічна модель

гіпотеза

протекціонізм

фритредерство

економічне зростання

перехідна економіка

командна економіка

стабілізаційна політика

галузь

компромісний вибір

дедукція

індукція

макроекономіка

мікроекономіка

наукове абстрагування

економічний закон

меркантилізм

фізіократизм

лібералізм

економічна система

державний патерналізм

потокові

запасові

Визначення

1. Платежі фірм домогосподарствам за ресурси.

2. Величина зміни залежної змінної у відповідь на зміну незалежної змінної на одну одиницю.

3. Змінні, значення яких модель намагається пояснити.

4. Попередньо сформульована неперевірена гіпотеза.

5. Зовнішньоторговельна політика, що виключає торговельні бар’єри.

6. Поєднання окремих економічних одиниць або даних в одну одиницю або кілька одиниць.

7. Платежі фірм за придбані ресурси.

8. Показники, які вимірюють кількість чого-небудь у певний момент часу.

9. Економіка, в якій поєднуються ознаки ринкової та командної економік.

10. Частина грошових коштів фізичних та юридичних осіб, які відповідно Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница до законодавства уряд вилучає у них.

11. Сукупність підприємств і виробництв, які виготовляють однакову або подібну продукцію.

12. Частина аналітичної економії, що досліджує національну економіку як ціле.

13. Вибір між складовими макроекономічної стабільності.

14. Схема, яка відображає взаємопов’язаний і безперервний рух ресурсів, виготовлених продуктів і доходів між економічними суб’єктами.

15. Відокремлення в аналізі номінальних та реальних змінних.

16. Відокремлення в аналізі усталених і типових ознак від випадкових, швидкоплинних та другорядних.

17. Частина аналітичної економії, яка вивчає окремі складові національної економіки.

18. Спосіб організації національної економіки.

19. Уявлення про те, що джерелом багатства нації є землеробство.

20. Сталий причинно-наслідковий зв’язок між економічними явищами та процесами Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница.21. Уявлення про те, що джерелом багатства нації є золото і срібло, які вона отримує на зовнішньому ринку від реалізації надлишку продуктів.

22. Філософія макроекономіки, яка особливо виокремлює важливість особистої свободи в економічних і політичних справах.

23. Зведення перешкод на шляху вільної торгівлі.

24. Показники, що вимірюють кількість чого-небудь за одиницю часу, здебільшого за рік.

25. Необгрунтоване перебільшення ролі держави в розподілі і перерозподілі доходів.

26. Хід міркування від узагальнень до фактів.

27. Товарна форма виробництва, основою якої є державна власність на матеріальні ресурси і продукти, а всі питання, пов’язані з виробництвом, розподілом, обміном та споживанням продукції, вирішують державні інституції.

28. Змінні, які Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница є заздалегідь задані для певної моделі.

29. Спрощене відображення економічної системи та її складових.

30. Хід міркування від фактів до узагальнень.

31. Збільшення виробництва товарів і послуг у даному році порівняно з попереднім роком.

32. Заходи держави, спрямовані на зміну обсягу національного виробництва, доходів, рівня зайнятості, інфляції та інших параметрів національної економіки.

ІІ. Визначте, чи правильні такі твердження

1. В адміністративно-командній системі спонукальним мотивом діяльності підприємств є максимізація прибутку.

2. Мікроекономіка – це галузь економічної науки, яка вивчає ефективність функціонування національної економіки.

3. Національна економіка формується з утвердженням централізованих держав.

4. Змістом світоглядно-виховної функції макроекономіки є формування економічного мислення, економічної психології та економічної культури людей.

5. Основоположником школи фізіократів був Адам Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница Сміт.

6. Домогосподарства через видатки свого грошового доходу виявляють свій попит на товари і послуги.

7. Марксисти обстоюють нерівність у розподілі доходів, що творить ефективну національну економіку.

8. Першою економічною концепцією, яка містила макроекономічні уявлення, був меркантилізм.

9. Уряд позичає на фінансових ринках тоді, коли державний бюджет – дефіцитний.

10. Податки і видатки – це основні знаряддя політики доходів.

11. У схемі кругопотоку домашні господарства виявляють попит на ресурси.

12. Прихильники марксизму твердять, що ринковий механізм унаслідок його слабин неспроможний збалансувати національну економіку.

13. Стрижнем кейнсіанської філософії макроекономіки є те, що ринкова система не має автоматичного механізму, який забезпечує повну зайнятість ресурсів.

14. Адепти лібералізму виступають проти Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница державного регулювання економіки.

15. У короткостроковому періоді реальним є припущення про гнучкість цін.

16. Політику доходів інакше називають бюджетно-податковою політикою.

17. Економіка майже усіх країн світу є відкритою.

18. Американську модель ринкової економіки називають розподільчим соціалізмом.

19. У японській моделі ринкової економіки розв’язанням соціальних проблем здебільшого займаються корпорації.

20. Макроекономіка є однією з найстаріших дисциплін, яку вивчають в університетах.

ІІІ. Дайте правильну відповідь

1. Яка ознака не характеризує вітчизняну модель перехідної економіки:

а) сильна регулятивна роль держави;

б) відсутність ефективного приватного власника;

в) високий рівень криміналізації господарського життя;

г) схильність чималої частини населення до державного патерна­лізму;

д) розв’язанням соціальних проблем здебільшого займаються підприємства.

2. Яке з Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница тверджень поділяють прихильники ліберальної філософії економіки:

а) зрівняльний розподіл доходів творить ефективну національну економіку;

б) ефективною є лише приватна власність, всі ж інші форми власності малорезультативні;

в) національна економіка не має автоматичного механізму, який забезпечує повну зайнятість ресурсів;

г) директивне планування забезпечує найефективнішу організацію національної економіки;

д) уряд через фіскальну та монетарну політику має впливати на сукупний попит.

3. Яка змінна є потоковою:

а) залишок на рахунку в банку;

б) державний борг країни;

в) робоча сила;

г) заробітна плата особи;

д) майно особи.

4. Яке твердження неправильне:

а) платежі фірм домогосподарствам за ресурси називають доходами;

б) різницю між податковими Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница надходженнями і трансферними платежами називають чистими податками;

в) до реальних змінних відносять кількісні змінні та відносні ціни;

г) поєднання в аналізі номінальних і реальних змінних називають класичною дихотомією;

д) видатки на товари й послуги становлять виторг, або надходження, фірм від продажу товарів і послуг.

5. Яке твердження неправильне:

а) відмітною рисою макроекономічної моделі є те, виходить вона з гнучних чи негнучких цін;

б) модель – спрощена теоретична схема впливу екзогенних змінних на ендогенні;

в) більшість економістів уважають, що припущення про гнучкість цін є прийнятнішим для дослідження довгострокових явищ;

г) період, в якому ціни є негнучкими, і тому ресурси можуть у виробництві Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница використовуватись неповністю, називають довгостроковим;

д) нахил прямої лінії у кожній її точці є однаковим.

6. Макроекономіка є частиною аналітичної економії, яка вивчає:

а) виробничі відносини економічних суб’єктів;

б) ефективність функціонування національної економіки як цілого;

в) поведінку економічних суб’єктів на ринках ресурсів;

г) глобальні тенденції економічного розвитку людства;

д) окремі елементи економіки ( поведінку фірми, ринки окремих товарів тощо).

7. Роки життя якого з визначних економістів зазначено неправильно:

а) Франсуа Кене (1694 – 1774);

б) Вільям Петі ( 1623 – 1687);

в) Адам Сміт ( 1723 – 1790);

г) Томас Мальтус ( 1766 – 1834);

д) Михайло Туган-Барановський ( 1855 – 1919).

8. Стабілізаційна політика – це:

а) сукупність правил поведінки економічних суб’єктів;

б) здатність ухвалювати ефективні господарські рішення;

в Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница) конкуренція різних економічних ідей;

г) здатність керувати економічним процесом;

д) заходи уряду, спрямовані на вирішення макроекономічних проблем.

9. Що не є основним каналом зв’язку держави з іншими економічними суб’єктами:

а) державні видатки;

б) податки;

в) державні закупівлі товарів і послуг;

г) державні запозичення;

д) споживчі видатки.

10. Яке твердження не узгоджується з марксистською філософією економіки:

а) ринковий механізм неспроможний збалансувати національну економіку;

б) всі люди повинні мати приблизно однаковий рівень споживання незалежно від їх здібностей;

в) ефективна економічна система має обов’язково грунтуватись на товарній формі виробництва;

г) приватна власність є результатом експлуатації найманої праці;

д) неефективну організацію національної економіки забезпечує централізоване Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница державне планування.

11. Якого постулату не поділяють прихильники кейнсіанської філософії макроекономіки:

а) приватна власність є високоефективною;

б) ринкова система не має автоматичного механізму, який забезпечує повну зайнятість ресурсів;

в) обсяг національного виробництва й рівень зайнятості визначаються чинниками попиту;

г) ефективність функціонування економіки важливіша за соціальну рівність становища людей;

д) уряд має регулювати національну економіку.

12. Макроекономісти заслужили репутацію людей, які не можуть дійти згоди з будь-якого питання тому, що:

а) вони керуються передовсім своїми особистими інтересами;

б) їх теорії надмірно ускладнені;

в) вони використовують неоднакові методи наукового аналізу;

г) вони виходять з різних філософій макроекономіки;

д) усі відповіді неправильні Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница.

13. Що не є проявом макроекономічної нестабільності:

а) уповільнення темпів зростання виробництва, які нерідко стають від’ємними;

б) зростання розриву в доходах між найбіднішими і найбагатшими верствами;

в) зростання масштабів безробіття;

г) різкі коливання курсу національної валюти;

д) прискорення темпів зростання цін.

14. Яке твердження неправильне:

а) закони природи вічні, а закони макроекономіки – історичні;

б) закони природи нейтральні до людських бажань і мотивів поведінки, а закони макроекономіки діють через людей, які мають певну мету й певні матеріальні інтереси;

в) закони природи є об’єктивними, а економічні закони – суб’єктивні;

г) закони природи є абсолютними, тоді як закони макроекономіки діють Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница як певні тенденції;

д) закони макроекономіки, як і закони природи, можуть мати формалізований вираз.

15. Яке твердження неправильне:

а) нахил прямої лінії однаковий у кожній її точці;

б) нахил висхідної лінії є додатним;

в) нахил спадної лінії є від’ємним;

г) вертикальна лінія має нульовий нахил;

д) нахил кривої лінії змінюється, коли переміщуємось по ній від одної точки до іншої.

16. Макроекономіка досліджує економічні процеси на рівні:

а) національної економіки;

б) підприємства;

в) галузі виробництва;

г) світового виробництва певного продукту;

д) усі відповіді неправильні.

17. Основним методом макроекономіки є:

а) спостереження;

б) контрольований експеримент;

в) наукове абстрагування;

г) статистичний аналіз;

д) усі відповіді неправильні.

18. До Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница основних макроекономічних цілей суспільства не можливо віднести:

а) економічне зростання – виробництво більшої кількості й ліпшої якості товарів і послуг;

б) повну зайнятість – забезпечення робочими місцями усіх, хто бажає і здатний працювати;

в) стабільний рівень цін – уникнення значного їх зростання;

г) рівновагу у зовнішньоекономічних зв’язках – стабільний курс валюти, розумний баланс зовнішньої торгівлі та міжнародних фінансових операцій;

д) рентабельність підприємства – перевищення виторгу від продажу товару чи послуги над витратами на їх виробництво.

19. Яке твердження неправильне:

а) сукупні видатки чотирьох покупців – споживчі видатки домогосподарств, інвестиційні видатки фірм, державні закупівлі та видатки іноземців на наші товари і послуги мають дорівнювати вартості Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница національного продукту;

б) запас дорівнює нагромадженим за певний періо часу потокам;

в) потік дорівнює сумі запасів на початок і кінець періоду;

г) основними складовими монетарної економіки є гроші й ціни;

д) у графічних макроекономічних моделях незалежна змінна нерідко міститься на вертикальній осі.

20. Макроекономічні моделі будуються для:

а) точного відображення процесів, що відбуваються у національній економіці;

б) виявлення принципових економічних зв’язків;

в) економічного прогнозування;

г) усі твердження правильні;

д) правильні твердження б і в.

Відповіді

І. Виберіть визначення для кожного терміна

агрегування

витрати

доходи

податки

модель кругопотоку

класична дихотомія

нахил

ендогенні змінні

екзогенні змінні

макроекономічна модель

гіпотеза

протекціонізм

фритредерство

економічне зростання

перехідна економіка

командна економіка

стабілізаційна політика

галузь

компромісний вибір

дедукція

індукція

макроекономіка

мікроекономіка

наукове абстрагування

економічний закон

меркантилізм

фізіократизм

лібералізм

економічна система

державний патерналізм

потокові

запасові

ІІ. Визначте, чи правильні такі твердження

1. Н Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница; 2. Н; 3. П; 4. П; 5. Н; 6. П; 7. Н; 8. П; 9.П; 10. Н; 11. Н; 12. П; 13.П; 14. П; 15. Н; 16. Н; 17. П; 18. Н; 19. П; 20. Н.

ІІІ. Дайте правильну відповідь

1. д; 2. б; 3. г; 4. г; 5. г; 6. б; 7. д; 8. д; 9. а; 10. в; 11. г; 12. г; 13. б; 14. в; 15. г; 16. а; 17 в; 18. д; 19. в; 20. д.

Тема 2. Основні макроекономічні показники

І. Виберіть визначення для кожного терміна

національні рахунки

валовий внутрішній продукт (ВВП)

номінальний ВВП

реальний ВВП

природний ВВП

ВВП-розрив

кінцеві товари і послуги

проміжні товари і послуги

додана вартість

подвійний рахунок

споживчі видатки

тіньова економіка

виробничий метод обчислення ВВП

розподільний метод обчислення ВВП

видатковий метод обчислення ВВП

валовий національний продукт (ВНП)

чистий внутрішній продукт (ЧВП)

національний дохід

економічна територія

державні закупівлі товарів і послуг

інвестиційні видатки

зайняті

безробітні

робоча сила

рівень зайнятості

природна норма Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница безробіття

повна зайнятість

коефіцієнт участі в робочій силі

циклічне безробіття

структурне безробіття

фрикційне безробіття

рівень безробіття

індекс споживчих цін (ІСЦ)

дефлятор ВВП

інфлювання

дефлювання

Визначення

1. Різниця між природним і фактичним ВВП.

2. Товари і послуги, які використовують для подальшого оброблення чи перероблення.

3. Особи, що не мають роботи, але активно її шукають, а також ті, хто тимчасово увільнений і чекає виклику на неї.

4. Сумування видатків домогосподарств, фірм, уряду та іноземців на купівлю кінцевої продукції, виготовленої в країні.

5. Сума усіх факторних доходів резидентів.

6. Відсоток робочої сили, що не має роботи у конкретний момент часу.

7. Агрегатні, тобто, сукупні економічні показники.

8. Люди, що виконують оплачувані види робіт, і ті, що мають робочі місця, але не працюють через хворобу Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница, страйки або відпустки.

9. Видатки фірм на закупівлю машин, устаткування, інструментів, виробничих будівель тощо.

10. Величина валового внутрішнього продукту за природної норми безробіття.

11. Валовий внутрішній продукт, обчислений у постійних цінах.

12. Визначення реального валового внутрішнього продукту зменшенням грошової вартості ВВП.

13. Індекс цін Леспейреса, обчислений для незмінного кошика товарів і послуг.

14. Рівень зайнятості, за якого немає циклічного безробіття.

15. Визначення реального валового внутрішнього продукту зменшенням грошової вартості ВВП.

16. Ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у межах економічної території країни протягом певного періоду часу, – як правило року.

17. Відношення кількості зайнятих до дорослого населення країни або населення у працездатному віці.

18. Загальна кількість осіб, які Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница працюють, є безробітними або активно шукають роботу.

19. Індекс цін Пааше, обчислений для набору товарів і послуг, що входять до ВВП країни.

20. Безробіття, що пов’язане з короткостроковими економічними коливаннями.

21. Валовий внутрішній продукт, обчислений у поточних ринкових цінах.

22. Товари і послуги, які купують для споживання, а не для перепродажу чи подальшого перероблення.

23. Включення вартості проміжних товарів і послуг у валовий внутрішій продукт.

24. Вартість річного обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених із ресурсів, що належать резидентам країни, незалежно від того, де ці ресурси застосовують – у національній економіці чи за кордоном.

25. Визначення суми доданої вартості, створеної у національній економіці на Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница всіх стадіях виробництва товарів і послуг.

26. Рівень безробіття за повної зайнятості.

27. Безробіття, пов’язане з добровільною зміною працівниками місця роботи і тимчасовими звільненнями.

28. Різниця між вартістю вироблених фірмою товарів і послуг та вартістю сировини і матеріалів, які куплені у постачальників.

29. Валовий внутрішній продукт за вирахуванням тієї частини, яка необхідна для відшкодування капітальних благ, зношених у процесі його виробництва.

30. Видатки домогосподарств на купівлю товарів тривалого й короткострокового вжитку та на оплату послуг.

31. Видатки уряду на місцевих органів влади на купівлю кінцевих продуктів і на наймання в державний сектор працівників.

32. Територія, на яку поширюються повноваження уряду країни і в межах якої Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница людські ресурси та інші фактори виробництва, товари і гроші можуть вільно переміщуватися.

33. Сумування усіх доходів, отриманих від виробництва всього обсягу продукції конкретного ринку, а також амортизації та непрямих податків.

34. Безробіття, що спричинене змінами в структурі попиту на споживчі товари і в технологіях виробництва.

35. Незареєстрована економічна діяльність.

36. Відношення робочої сили до дорослого населення країни або населення у працездатному віці.

ІІ. Визначте, чи правильні такі твердження

1. І номінальний, і реальний ВВП можна виміряти тільки в грошах.

2. Якщо у національній економіці вироблено меншу кількість товарів і послуг у поточному році порівняно з попереднім, то номінальний ВВП обов’язково зменшився.

3. Валовий внутрішній продукт Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница дещо занижує реальний обсяг продукту, виробленого в країні.

4. Вартість кінцевих і вартість проміжних товарів і послуг дорівнюють одна одній.

5. Порівняльний аналіз динаміки обсягу національного виробництва передбачає використання постійних цін.

6. У чистому внутрішньому продукті враховують чисті інвестиції.

7. Валовий національний продукт перевищує національний дохід на величину амортизації.

8. Валовий національний продукт завжди більший за валовий внутрішній продукт.

9. Природний ВВП збігається з межею виробничих можливостей національної економіки.

10. Додана вартість містить заробітну плату, але не містить прибутку фірми.

11. У валовому внутрішньому продукті вартість послуг працівників державного сектору оцінюють на підставі їхньої заробітної плати.

12. До резидентів країни відносять усіх тих фізичних осіб, хто проживає на її території більше Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница року, незалежно від громадянства.

13. Кожну дорослу людину, яка не має роботи, вважають безробітною.

14. Фрикційне безробіття є тривалим, а структурне – короткостроковим.

15. Природна норма безробіття не змінюється.

16. Якщо реальний ВВП дорівнює природному, то в економіці немає безробітних.

17. Індекс споживчих цін дещо занижує темпи зростання цін.

18. Для років, що йдуть після базового, дефлятор ВВП більший за одиницю.

19. При обчисленні дефлятора ВВП враховуємо також імпортні товари.

20. Видатки домогосподарств на будівництво нового будинку враховують у споживчих видатках.

ІІІ. Дайте правильні відповіді

1. У якому випадку сукупні видатки в економіці не дорівнюють сукупному доходові:

а) якщо чистий експорт не дорівнює нулеві;

б) якщо зміни у запасах Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница є від’ємною величиною;

в) якщо державний бюджет має надлишок;

г) якщо чисті інвестиції є від’ємною величиною;

д) усі відповіді неправильні.

2. За інших рівних умов ВВП збільшиться, коли:

а) запаси на кінець року зменшаться;

б) імпорт товарів збільшиться;

в) експорт товарів зменшиться;

г) споживання товарів поточного вжитку збільшиться;

д) державні трансферні платежі збільшаться.

3. Якщо упродовж року фізичний обсяг національного продукту не змінився, а ціни за цей період подвоїлись, тоді реальний ВВП:

а) подвоївся, а номінальний ВВП не змінився;

б) не змінився, а номінальний ВВП подвоївся;

в) і номінальний ВВП подвоїлись;

г) зменшився наполовину, а номінальний ВВП подвоївся;

д Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница) усі відповіді неправильні.

4. До чистих інвестицій належить:

а) купівля домогосподарством легкового автомобіля;

б) заміна зношеного верстату новим;

в) купівля фірмою земельної ділянки;

г) будівництво складу готової продукції;

д) купівля акцій новоствореного акціонерного товариства.

5. При обчисленні ВВП подвійний рахунок виникає тоді, коли підсумовують:

а) додану вартість, створену на всіх стадіях виробництва товарів і послуг;

б) вартість кінцевих і проміжних товарів і послуг;

в) вартість лише кінцевих товарів і послуг;

г) вартість приросту запасів у даному році;

д) державні закупівлі товарів і послуг.

6. Поняття “інвестиції” у національному рахівництві ВВП містить:

а) вартість куплених упродовж року акцій;

б) збільшення запасів Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница на кінець року порівняно з початком року;

в) державні трансферні платежі;

г) товари тривалого користування, що куплені споживачами упродовж року;

д) усі відповіді неправильні.

7. Для обчислення внеску фірми у ВВП, обчисленого як суми доданої вартості, необхідно з суми продажу фірми вираховати:

а) амортизацію;

б) обсяг продажу іншим фірмам;

в) податок на додану вартість;

г) заробітну плату, виплачену її працівникам;

д) усі відповіді неправильні.

8. Яке твердження щодо індексу споживчих цін та дефлятора ВВП правильне:

а) ІСЦ вимірює загальний рівень цін, а дефлятор ВВП – обсяг національного виробництва;

б) дефлятор ВВП враховує ціни імпортних товарів і послуг, а ІСЦ ніколи їх не враховує;

в) ІСЦ Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница показує зміни рівня цін у базовому році, а дефлятор ВВП – у поточному;

г) ІСЦ обчислюють на підставі постійних ваг, а дефлятор ВВП – змінних;

д) усі відповіді неправильні.

9. Яке твердження неправильне:

а) дефлювання – це зменшення номінального ВВП до розмірів реального, коли дефлятор ВВП більший за одиницю;

б) інфлювання – це збільшення номінального ВВП до розмірів реального, коли дефлятор ВВП менший за одиницю;

в) у базовому році номінальний і реальний ВВП дорівнюють один одному;

г) дефлятор ВВП – це відношення номінального ВВП до реального;

Дата добавления: 2015-09-30; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав


documentamnkqir.html
documentamnkxsz.html
documentamnlfdh.html
documentamnlmnp.html
documentamnltxx.html
Документ Тема 1. Макроекономіка як наука 1 страница