Порядок проведення оглядів.

2.1 Огляд стану охорони праці та виробничої санітарії вводиться постановою керівництва залізниці і Дорпрофсожу. За два тижні до початку проведення огляду в підрозділи залізниці надсилається телеграма про терміни проведення огляду та повідомляється дата підведення підсумків огляду в управлінні залізниці.

2.2 Керівники галузевої служби, дирекції залізничних перевезень разом з головою профспілкового комітету за десять днів до початку огляду видають спільну постанову, в якій зазначають порядок організації та проведення огляду в підпорядкованих підрозділах, підведення підсумків та інформацію про посадових осіб, закріплених за підрозділами для надання допомоги в організації проведення огляду ( додаток №1).

2.3 У відокремлених підрозділах, на станціях позакласних, 1 і 2 класу створюється головна оглядова комісія під Порядок проведення оглядів. головуванням керівника підрозділу у складі: головного інженера, головного технолога, керівника служби охорони праці, уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці, виробничого лікаря, за участю представника комітету профспілки та інших спеціалістів.

При великій кількості підрозділів, розміщених на великій відстані від головної бази і для забезпечення їх перевірки на 2-му етапі огляду в головну оглядову комісію включаються заступники начальника відокремленого підрозділу, як заступники голови комісії, а в підрозділах вони є головами своїх комісій (підкомісій).

Цехові оглядові комісії створюються під головуванням керівника цеху (дільниці, станції 3-5 класу) за участю представника профспілки та уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці або іншого представника Порядок проведення оглядів. трудового колективу. В комісію можуть включатися ревізори руху відділу перевезень.

2.4 Порядок і програма проведення огляду доводиться до відому працівників підрозділів до початку огляду.

2.5 Оглядові комісії організовують свою роботу згідно графіку, затвердженого керівником відокремленого підрозділу. Перелік основних питань, що підлягають перевірці, додається (додаток №2).

2.6 Цехові комісії за результатами огляду складають акт (довідку), в якому визначають виконавців та терміни усунення виявлених недоліків та порушень.

Виявлені недоліки, які неможливо усунути силами спеціалістів цеху, станції, дільниці, передаються на розгляд до головної комісії, а також реєструються в журналі огляду. В тижневий строк після розгляду в головній комісії керівник підрозділу приймає рішення і встановлює терміни їх усунення Порядок проведення оглядів. та призначає відповідальних осіб.

2.7 Головна оглядова комісія підрозділу за результатами огляду складає акт за кожний день роботи, в якому вказує виявлені недоліки і порушення, надає оцінку стану охорони праці та роботі цехових комісій.

2.8 Керівники галузевих служб, дирекцій залізничних перевезень та спеціалісти служби охорони праці залізниці приймають участь в проведенні огляду стану охорони праці та виробничої санітарії в підрозділах залізниці згідно графіків роботи оглядових комісій підрозділів на 2-му етапі та в підведенні підсумків в галузевих службах та дирекціях.

2.9 Члени комісії цеху, станції, дільниці і відокремленого підрозділу зобов'язані в період огляду проводити перевірки стану охорони праці та виробничої Порядок проведення оглядів. санітарії на робочих місцях, в дільницях, цехах, змінах не менше 4-х разів на місяць.

Матеріали цих перевірок повинні бути прикладені до актів перевірок Акти перевірок зберігаються в інженера з охорони праці не менше 1 року.


documentamntefx.html
documentamntlqf.html
documentamnttan.html
documentamnuakv.html
documentamnuhvd.html
Документ Порядок проведення оглядів.