Методика формування каліграфічних і орфографічних навичок на уроках англійської мови у початкових класах.

1. Психолінгвістичні механізми письма.

Письмо є експресивним продуктивним видом мовленнєвої комунікації. Його визнають найскладнішим видом мовленнєвої діяльності, до якої залучаються всі мовленнєві аналізатори.

Матеріальною базою письма є графічні та каліграфічні навички.

2. Особливості навчання техніки письма.

Головною метою навчання техніки письма є формування

графічних/каліграфічних – написання букв і буквосполучень окремо та в писемному

мовленні,

орфографічних навичок – написанні слів у відповідності до правил використання

письмових знаків у кожному конкретному слові.

Навчання письма включає:

* ознайомлення і тренування в написанні букв,

* засвоєння орфографії слів, які учні вивчили і вміють читати,

* написання речень, в яких є засвоєні мовні явища.

формулювати свої думки в письмовій формі графічно правильно зображати Методика формування каліграфічних і орфографічних навичок на уроках англійської мови у початкових класах. літери алфавіту трансформувати в букви звуки та звукосполучен- ня орфографічно правильно писати слова, словосполучен- ня, ставити знаки пунктуації оперувати мовними структурами ВМІТИ ПИСАТИ ЦЕ

4. Навчання каліграфії.

Навчання графіки/каліграфії відбувається в такій послідовності:

* показ букви;

* повільний показ написання букви вчителем на дошці і при необхідності пояснення;

* повторне написання букви із завданням учням відтворити рухи ручкою у повітрі за вчителем;

* написання букви в зошиті.

Учні вчаться писати тільки нові для них букви, яких немає в рідному алфавіті (f, d, t, q, j). Букви, які однакові за написанням в рідній та іноземній мовах, але мають різне звучання, засвоюються шляхом співвідношення(с, р, у Методика формування каліграфічних і орфографічних навичок на уроках англійської мови у початкових класах., х). Так само засвоюють букви, близькі за написанням в обох мовах і які різняться окремими елементами (Q), букви іноземної мови, схожі між собою (g, q).

Головна увага при навчанні техніки письма приділяється чіткості і нормативному написанню букв.

3. Некомунікативні вправи для навчання каліграфії.

Для формування графічних/каліграфічних навичок використовують вправи (ігрового характеру) на:

* написання (написання букв на слух, написання алфавіту по пам’яті),

* ускладнене списування/виписування букв, буквосполучень і слів з елементами комбінування та групування (копіювання букв і слів, списати слова з підкресленням певних букв).

ПРИКЛАДИ ВПРАВ

1. Допиши букви, яких не вистачає (великі і маленькі)./Добери пару.

_n, S_, D_, _c Методика формування каліграфічних і орфографічних навичок на уроках англійської мови у початкових класах., _b…

2. Напиши букви, які передають наступні звуки:

/h/, /k/, /v/, /g/, /f/…

3. Наведи пари букв різним кольором та з’єднай їх.

B d b c

C b C B

D c D d

4. Вписати букву, яка відповідає малюнку.

_all d/b

4. Знайди та обведи всі букви Aa.

J O A H P A F

b a s o a d e a

6. Знайди та підкресли в словах букви Aa.

BANANA, ANT, HAND, APPLE

alligator, parrot, eagle, kangaroo, garage

5. Навчання орфографії.

При навчанні графіки та орфографії велике значення мають усвідомлення та наочність. В зв’язку з цим використовується всебічний аналіз, співвідношення з рідною мовою, різні засоби наочності (орфографічні Методика формування каліграфічних і орфографічних навичок на уроках англійської мови у початкових класах. таблиці, схеми, які відображають звуко-буквенні відношення, розрізна абетка).

Засвоєння орфографії відбувається поетапно.

Робота над будь-яким орфографічним явищем починається із ознайомлення з правилом-інструкцією. Потім виконуються вправи, метою яких є перевірка розумінняданого явища, вміння розпізнати його в сукупності з вже вивченим. На етапі тренування доцільно використовувати вправи на впізнавання і відтворення:

* прочитати слово по буквам,

* пояснити написання слів, згрупував їх за орфограмами,

* вставити пропущені букви,

* написати слова, подані в транскрипції,

* дописати початок і кінець слова,

* виправити помилки.

7. Основні принципи орфографічної системи англійської мови:

* фонетичний, коли буква повністю відповідає звуку (pen);

* морфологічний, коли написання визначається правилами граматики (nation Методика формування каліграфічних і орфографічних навичок на уроках англійської мови у початкових класах. – nationality);

* традиційний (історичний), коли орфографічні форми є традиційно закріпленими (daughter).

8. Система вправ для навчання орфографії.

I група – вправи на просте та ускладнене списування (виписування) і дописування.

! При списуванні слів в учнів слід виробляти звичку не „перемальовувати” слово букву за буквою, а уважно подивитися на слово, запам’ятати його і писати по пам’яті. Цей прийом розвиває зорову пам’ять, навчає правильному написанню і прискорює темп списування, сприяє кращому запам’ятовуванню слів як ЛО. Теж саме і при списуванні словосполучень (on the table NOT on/the/table).

При навчанні написання слів слід допомагати учням встановлювати асоціативні зв’язки за схожістю (look – book Методика формування каліграфічних і орфографічних навичок на уроках англійської мови у початкових класах., down – brown, right – night).

II група – вправи на слухове сприймання – диктанти:

* зорові (відтворення даного раніше зразка по пам’яті),

* зоро-слухові (відтворення під диктовку раніше записаного на дошці чи прочитаного в книзі тексту),

* слухові (з попереднім зняттям труднощів),

* слухові пояснювальні (з наступним аналізом – чому так),

* вибіркові,

* самодиктанти,

* контрольні.

ПРИКЛАДИ ВПРАВ

1. Дописування з опорою.

…og c

…up d

…all b

…at h

2. Обвести слово, яке відповідає малюнку.

cat, cup, cow, cap, duck

3. Ці букви зникли. Допоможи Незнайці написати ці букви.

а) з опорою на малюнки: p…pp…, d……k, sq…ir…el, k…tt…n

б) fill in a, e, i, u, o (з опорою Методика формування каліграфічних і орфографічних навичок на уроках англійської мови у початкових класах.): m…nkey, c…mel, …nt

в) fill in th, sh, wh, ck, ch (в реченні без опори): ...is is a ...eep. It is …ite.

4. Напиши зашифровані слова.

а) word-chain: fivepinkpigs

б) з опорою на малюнок: dlegjellygelifer

kapgkcacapkup

в) кросворд:

A C B D E K

B A L L F I

D F H E G D

J K E G G B

F D O G K E

H I H A C E

5.Знайди пари слів. Наведи їх однаковим кольором.

fish leaf

jug lamp

lion FISH

LAMP leg

LEAF LION

6.Розфарбуй прямокутник з правильним словом та напиши його.

flag fleg

bear baer

cat Cot

buck duck

fihs Fish

6. Виписати слова

А) в яких голосний позначає наступні звуки

Duck, hen Методика формування каліграфічних і орфографічних навичок на уроках англійської мови у початкових класах., hat, red, jug, fat

Б) з приголосними звуками

She, fish, chick, shelf, watch, ship, match


documentamnhujp.html
documentamnibtx.html
documentamnijef.html
documentamniqon.html
documentamnixyv.html
Документ Методика формування каліграфічних і орфографічних навичок на уроках англійської мови у початкових класах.