Древнегреческий текст

1). ΒΑΣΙΛΕΥ ΟΝΤΟΣ ТΟΥ ΝΕОΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛАΒΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΔΟΚΞΟΥ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΤΑ ΣΤΗΣΑΜΕΝΟΥ ΚАΙ ΤА ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

2).ΘΕΟΥΣ ΕΥΣ Ε ΒΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥΤΟΝ ΒΙΟΝ ТΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕПАΝОРΘΩΣΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΤΗІ ІΔΩΝ ΚАΘАΠΕΡ Ο НФΑΙΣΤΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚАΘАΠΕΡ Ο НΛΙΟΣ

3). ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΤΕ ΑΝΩ КАΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩΧΩΡΩΝ ΕΚΓΟΝΟΥ ΘΕΩΝ ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΩΝ ΟΝ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ε ΔΟКΙΜΑΣ ΕΝΩΙ Ο НΛΙΟΣ ΕΔΩ ΚΕΝ ΤНΝ ΝΙΚН ΝΕІ ΚΟΝΟΣ ΖΩΣ ΗΣ ΤОΥ ΔΙΟΣ ΥΙΟΥ ΤΟΥ НΛΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ

4). АІΩΝ Ο ΒΙΟΥ Η ΓΑ ΠΗΜΕΝΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΘА ΕΤΟΥΣ ΕΝΑΤΟΥ ЕΦ-ΙΕΡЕΩΣ ΑΕΤΟΥ ΤΟΥ АΕΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚАΙ ΘΕΩΝ ΣΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚАΙ ΘΕΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΚАΙ ΘΕΩΝ ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΩΝ ΚАΙ

5). ΘΕΟΥ ΕΠΙΦΑΝОΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥ АΘΛΟΦΟΡΟΥ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΔΟΣ ΠΥΡΡΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΝΟΥ ΚΑΝΗΦΟΡΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΥ ΑΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΙΕΡΕΙΑΣ ΑΡΣΙΝΟНΣ ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝ ΗΣ.

6). ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΜНΝΟΣ ΞΑΝΔΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙ АΙΓΥΠΤΙΩΝ ΔΕ ΜΕ ΧΕΙΡ ΟΚΤΩΚАΙΔΕΚΑ ΤΗΙ ΨΗΦΗΣΜА ОІ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΚАΙ ΟΙ ΕΙΣ ΤΟ АΔΥΤΟΝ ΕΙΞ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝ ΟІ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΟΛΙΣ МΟΝ ΤΩΝ.

7). ΘΕΩΝ ΚАΙ ΠΤΕΡΟΦΟΡАΙ ΚΑΙ ΙΕΡΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ КАΙ ΟΙ ΑΛΛΟІ ΙΕΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝΤЕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤНΝ ΧΩΡΑΝ ΙΕΡΩХЕΙΣ ΜΕΜΦΙΝ ΤΩΙ ΒΑΣΙΛΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΗΣ ΠАРАΛНΨЕΩΣ ΤНΣ.8). ВАΣΙΛЕΙΑΣ ТНΣ ПТОΛЕМАΙΟΥ АΙΩΝ О ВΙΟΥ НГА ПНМЕΝΟΥ ΥПО ТОΥ ФΘА ΘЕОΥ ЕПΙФАΝОΥΣ ЕΥХАРΙΣΤΟΥ НΝ ПАРЕΛАВЕΝ ПАРА ТОΥ ПАТРОΣ АΥТОΥ ΣΥΝАХΘЕΝΤΕΣ ЕΝТΩΙΕΝ МЕМФЕН ЕРΩΙ ТНΙ НМЕРАΙ ТАΥТΝΙЕΙ ПАΝ

9). ЕПЕΙ-ΔН ВАΣΙΛЕΥΣ ПТОΛЕМА Древнегреческий текстΙΟΣ ΑΙΩΝ О ВΙОΣ НГА ПНМЕΝОΣ ΥПО ТОΥ ФΘА ΘЕОΣ ЕПІФАΝНΣ ЕΥХАРΙΣТОΣ О ЕГ-ВАΣЕΛΕΩΣ ПТОΛЕМАΙОΥ КАΙ ВАΣΙΛΙΣΣНΣ АРΣΙΝΟΗΣ ΘΕΩΝ ФΙΛОПАТОРΩΝ КАТА ПОΛΛА ЕΥРГЕТНКЕΝ ТА ОΙ ЕРА КАΙ

10). ТОΥΣ ЕΝ АΥТОІΣОΝ ТАΣ КАΙ ТОΥΣ ΥПО ТНΝ ЕАΥТОΥ ВАΣΙΛΕΙΑΝ ТАΣΣОΝЕΝОΥΣ АПАΝ ТАΣ ΥПАРХΩ ΝОΕОΣ ЕК ΘЕОΥ КАІ ОΥАΣ КАΘАПЕР ΩРОΣ О ТНΣ ΙΣΙΟΣ КΑΙ ΟΣΙРΙΟΣ ΥΙΟΣ Ο ΕПАМΥΝАΣ ТΩΙ ПАТРΙ АΥТОΥ ΟΣ ΙРЕІ ΤА ПРОΣ ΘЕОΥΣ

11. ЕΥРГЕТІКΩΣΔІ АКЕІМЕΝОΣ АΝАТЕΘЕІ КЕΝ ЕІΣ ТА ІЕРА АРГΥРІКАΣ ТЕ Древнегреческий текст КАІ ΣІТІХАΣ ПРОΣОΔОΥΣ КАІ ΔАПАΝАΣ ПОΛΛАΣ ΥПОМЕΝΩΝ НКОМЕΝ ЕКАТОΥ ТНΝ АІГΥПТОΝ ЕІΣ ЕΥΔІАΝ АГАГЕІΝ КАІ ТА ІЕРА КАТА ΣТНΣАΣΘАІ

12. ТА ІΣ ТЕ ЕАΥТОΥ ΔΥΝАМЕΣ ІΝ ПЕΨІА АΝΘРΩПН КЕ ПАΣ АІΣ КАІ АПОТΩΝ ΥПАРХОΥΣΩΝ ЕΝ АІГΥПТОІ ПРОΣ ОΔΩΝ КАІ ФОРОΛОГІΩΝ ТІ ΝАΣМЕΝЕІ ΣТІΛОΣ АФН КЕΝ АΛΛАΣ ΔЕ КЕ КОΥФІ КЕΝОПΩΣ О ТЕ АΛОΣ КАІ ОІ АΛΛОІ ПАΝТЕΣ ЕΝ

13. АΥ ΘНΝ ІАІ ΩΣ ІΝ ЕПІ ТНΣ ЕАΥТОΥ ВАΣІΛЕІАΣ ТАТЕ ВАΣІΛІКА ОФЕІΛНМА ТА АПРОΣΩФЕІΛО Древнегреческий текстΝ ОІ ЕΝ АІГΥПТΩІ КАІ ОІ ЕΝТНІ ΛОІПНІ ВАΣІΛЕІАІ АΥТОΥ ОΝТА ПОΛΛА ТΩІ ПΛНΘЕІ АФН КЕΝ КАІ ТОΥΣ ЕΝ ТА ІΣ ФΥΛАКАІΣ

14. АПИГМЕ ΝОΥΣ КАІ ТОΥΣ ЕΝ АІТІАІΣ ОΝТАΣ ЕК-ПОΛΛОΥ ХРОΝОΥ АПЕΛΥΣ Е ТΩΝ ЕΝ КЕ КАІ ІМЕΝ ΩΝ ПРОΣ ЕТАΞЕΝ ДЕ КАІ ТАΣ ПРОΣ ОΛОΥΣ ТΩΝ ІЕРΩΝ КАІ ТАΣ ΔІΔОМЕΝ АΣ ЕІΣ АΥТА КАТЕΝІАΥТОΝ ΣΥΝ ТАΣ ЕІΣ ΣІТІ

15. ТНΣ ТЕ КАІ АРГΥРІКАΣ ОМОІΩΣ ΔЕ КАІ ТАΣ КАΘНКОΥΣАΣ АПОМОІРАΣ ТО ІΣΘЕ О ІΣ АПОТЕ ТН Древнегреческий текстΣ АМПЕΛІ ТІ ΔОΥ ГНΣ КАІ ТΩΝ ПАРАΔЕІΣΩΝ КАІ ТΩΝ АΛΛΩΝ ТΩΝ ΥПАРХАΝ ТΩΝ ТО ІΣΘЕ О ІΣ ЕПІ ТОΥ ПАТРОΣ АΥТОΥ

16. МЕΝ ЕІΝ ЕПІХΩРАΣ ПРОΣ ЕТАΞЕΝ ΔЕ КАІ ПЕРІ ТΩΝ ІЕРЕΩΝ ОПΩΣ МΝООΝ ПΛЕІОΝ ΔІΔΩΣ І ΝЕІ Е ТО ТЕΛЕΣТІКОΝОΥ Е ТАΣΣОΝ IЕРЕΩΣ ТОΥ ПРΩТОΥ ЕТОΥΣ ЕПІ ТОΥ ПАТРОΣ АΥТОΥ АПЕΛΥΣ ЕΝ ΔЕ КАІ ТОΥΣ ЕК ТΩΝ

17. ІЕРΩΝ Е ОΝΩΝ ТОΥ КАТЕΝІАΥТОΝ ЕІΣ АΛЕΞАΝΔРЕІАΝ КАТА-ПΛОΥ ПРОΣ ЕТАΞЕΝ ΔЕ КАІ ТНΝ ΣΥΛΛНΨІΝ ТΩΝ ЕІΣ ТНΝ ΝАΥТЕІАΝ МН ПОІЕІΣΘАІ Древнегреческий текст ТΩΝ ТЕ ІΣТО-ВАΣІΛІКОΝ ΣΥΝТЕΛОΥМЕΝ ΩΝЕΝ ТОІΣ ІЕРОІΣ ВΥΣΣІΝОΝ

18. ОΘОΝІΩΝ АПЕΛΥΣ ЕΝ ТА ΔΥОМЕІН ТАТЕ ЕГΛЕΛЕІММЕΝ АПАΝТА ЕΝ ТОІΣ ПРОТЕРОΝ ХРОΝОІΣ АПОКАТЕΣ ТНΣ ЕΝЕІΣ ТН КАΘНКОΥΣАΝ ТАΣІΝ ФРЕΝ ТІΣ ΩΝ ОПΩΣ ТА ЕІΘІΣМЕΝА ΣΥΝТЕΛНТАІ ТО ІΞОΣ ОІΣ КАТА ТО

19. ПРОΣНКОΝ ОМОІΩΣ ΔЕ КАІ ТОΔІ КАІ ОΝ ПАΣІΝ АПЕΝЕІ МЕΝ КАΘАПЕР ЕРМНΣ О МЕГАΣ КАІ МЕГАΣ ПРОΣ ЕТАΞЕΝ ΔЕ КАІ ТОΥΣ КАТАПОРЕΥОМЕΝОΥΣ ЕК ТЕ ТΩΝ МАХІМΩΝ КАІ ТΩΝ АΛΛΩΝ ТΩΝ АΛΛОТРІА

20. НРО Древнегреческий текстΝ НΣАΝ ТΩΝ ЕΝ ТОІΣ КАТА ТНΝ ТАРАХНΝ КАІРОІΣ КАТЕΛΘОΝ ТАΣ МЕΝЕІΝ ЕПІ ТΩΝ ІΔІΩΝ ІΣТНΣ ЕΩΝ ПРОЕΝОΝ ОΝ ΔЕ КАІ ОПΩΣ ЕΞАПОΣТАΛΩΣ ІΝ ΔΥΝАМЕІΣ ІППІ КАІ ТЕ КАІ ПЕΖІ КАІ КΛIΝН ЕΣ ЕПІ ТОΥΣ ЕПЕΛΘОΝТАΣ

21. ЕПІ ТНΝ АІГΥПТОΝ КАТА ТЕ ТНΝ ΘАΛАΣΣАΝ КАІ ТНΝ НПЕІРОΝ ΥПО-МЕІΝАΣ ΔАПАΝАΣ АРГΥРІКАΣ ТЕ КАІ ЕІ ТІ КАΣ МЕГАΛАΣ ОПΩΣ ТА О ІЕРА КАІ ОІЕΝ АΥТН І ПАΝТАΣ ЕΝ АΣФАΛЕІА І ΩΣ ІΝ [ПАРАГІΝОМЕ+

22. ΝОΣ] ΔЕ КАІ ЕІΣ А Древнегреческий текстΥ КΩΝ ПОΛІΝ ТНΝ ЕΝТΩІ ВОΥΣІРІТНІ Н НΝ КАТЕІΛНМЕΝ Н КАІ ОХΥРΩМЕΝ Н ПРОΣ ПОΛІОРКІАΝ ОПАΩΝ ТЕ ПАРАΘЕΣЕІ ΔАΨІΛЕΣ ТЕРАІ КАІ ТНІ АΛΛНІ ХОРНГІАІ ПАΣНІ ΩΣ ΛН ЕК-ПОΛΛОΥ

23. КОΝОΥ ΣΥΝЕΣ ТНКΥІАΣ ТНΣ АΛΛОТРІОТНТОΣ ТОІΣ ЕПІ ΣΥΝАХΘЕІΣ ІΝЕІΣ АΥ ТНΝ АΣЕВЕΣ ІΝОΣ НΣ АΝЕІΣТЕ ТАІ ЕРА КАІ ТОΥΣ ЕΝ АІГΥПТΩІ КАТОІКОΥΝ ТАΣ ПОΛΛА КАКАΣΥΝ ТЕТЕΛЕΣМЕΝ ОІ КАІ АΝ

24. ТІ КАΘІΣАΣ ХΩМАΣІΝ ТЕ КАІ ТАФРОІΣ КАІ ТЕІХЕΣ ІΝ А Древнегреческий текстΥ ТНΝ АΞІОΛОГОІΣ ПЕРІЕΛАВЕΝ ТОΥ ТЕΝЕІА ОΥ ТНΝ АΝАВАΣІΝ МЕГАΛНΝ ПОІНΣ АМЕΝОΥ ЕΝ ТΩІ ОГΔОΩІ ЕТЕІ КАІ ЕІ О ІΣМЕΝОΥ КАТАКАΥΣЕІΝ ТА

25. ПЕΔІА КАТЕΣХЕΝ ЕК ПОΛΛΩΝ ТОПΩΝ ОХΥРΩΣ АΣ ТАΣ ТОМА ТА ТΩΝ ПОТАМΩΝ ХОРНГНΣ АΣ... ЕАΥТА ХРНМАТΩΝ ПΛІΘОΣ ОΥК-ОΛІГОΝ КАІΝА ТА ΣТНΣАΣ ІППЕΣ ΘЕ КАІ ПЕΖОΥΣ ПРОΣ ТНІ ФΥΛАКІН

26. ОΥ ТΩΝ ЕΝ ОΛІГΩІ ХРОΝΩІ ТНΝ ТЕ ПОΛІΝ КАТА-КРАТОΣ ЕІΛЕΝ КАІ ТОΥΣ ЕΝ АΥТНІАΣ ЕΞЕІΣ ПАΝ... ...Е Древнегреческий текст ФΘЕІРЕΝ КАΘАП[ЕР]... ΝΣ КАІ ΩРОΣ О ТНΣ ІΣІОΣ КАІ ОΣІРІОΣ ΥІОΣ Е ХЕІРΩΣ АΥТО ТОΥΣ ЕΝ ТОІΣ АΥТАΣ

27. ТО ТОІΣ АПОΣТАΝ ТАΣ ПРОТЕРΩΝ ТОΥΣ АФН ГНΣ АМЕΝОΥΣ ТΩΝ АПОΣТАΝ ТΩΝ ЕПІ ТОΥ ЕАΥТОΥ ПАТРОΣ КАІ ТНΝ ХΩРАΝ... ПАΝТАΣ КАІ ТА ІЕРА АΔІКНΣАΝ ТАΣ ПАРА-ГЕΝОΝ ЕΝОΣ ЕІΣ МЕМФІΝ ЕПАМΥΝОΝ

28. ТΩІ ПАТРІ КАІ ТНІ ЕАΥТОΥ ВАΣІΛЕІАІ ПАΝТАΣ ЕК ΘААΣЕΝ КАΘНКОΝТΩΣ НКООΝ КАІРОΝ ПАРЕ-ГЕΝНОΝ ПРОΣ ТОΥ ТНІ ТЕΛЕΣОІ... ПРОΣ НКОΝ ТА ΝОМІМА Древнегреческий текст ТНΣ ПАРАΛНΨЕІ ТНΣ ВАΣІΛЕІАΣ АФН КЕΝ ΔЕ КАІ ТАЕ...

29. ТОІΣ ІЕРОІΣ ОФЕІΛОМЕΝ АЕІΣ ТО ВАΣІΛІКОΝЕΩΣ ТОΥ ОГΔООΥ ЕТОΥΣ ОΝТАΣ ІΣ ΣІТОΥ ТЕ КАІ АРГΥРІОΥ ПΛНΘОΣ ОΥК ОΛІГОΝΩΣ АΥ... КАІ ТАΣ ТІМАΣ ТΩΝ МН ΣΥΝ ТЕТЕΛЕΣМЕΝОΝ ЕІΣ ТО ВАΣІΛІКОΝОΥΣ ΣІΝΩΝ ΘО[Υ]...

30. ΩΝ КАІ ТΩΝ ΣΥΝ ТЕТЕΛЕΣΘЕІ ЕΝΩΝ ТА ПРОΣ ТОΝ ΔЕІГМА ТІΣ МОΝАІ АФОРАІ ΩΣ ТΩΝ АΥТΩΝ ХРОΝΩΝ АІ ΥЕΛОΣ ЕΝ ΔЕ ТА ІЕРА КАІ ТНΣ... АРОΥРАІ ТНΣ ІЕРАΣ ТНΣ КАІ ТНΣ АМПЕΛІ ΥІАО Древнегреческий текстΣ ОМОІ[ОΣ]...

31. ТО КЕРАМІОΝ ТНІ АРОΥРАІ ТΩІ ТЕА ПЕІ КАІ ТΩІ МΝЕΥЕІ ПОΛΛА ЕΔΩ РНΣА ТО КАІ ТОІΣ АΛΛОІΣ ІЕРОІΣ ΖΩІ ОІΣ Υ ОІΣ ЕΝ АІГΥПТΩІ ПОΛΥ-КАΝІΣ ΣΩΝ ТΩΝ ПІФАΥ ТОΥ ВАΣІΛЕІΩΝ ФРОΝТІΖΩΝ ΥПЕР ТΩΝ АΝНКОΝ...

32. АΥТА ΔІАПАΝТОΣ ТАТЕ ІΣТАΣ ТАФАΣ АΥТΩΝ КАΘНКОΝТА ΔІΔОΥΣ ΔАΨІΛΩΣ КАІ ЕΝ-ΔЕΞΩΣ КАІ ТАТЕ АІΣ КОМЕΝ АЕІΣ ТАІΝІАІ ІЕРА МЕТА ОΥ ΣІΩΝ КАІ ПАΝНГΥРЕΩΝ КАІ ТΩΝ АΛΛΩΝ ТΩΝ ΝОМ[ΩΝ]...

33. ТАТЕ ТІМІА ТΩΝ ІЕРΩΝ КАІ ТНΣ АІГΥПТОΥ ΔІА Древнегреческий текст ТЕ ТНРН КЕΝ ЕПІ-ΣТІФАΣ АКОΛОΥΘΩΣ ТОІΣ ΝОМОІΣ КАІ ТО АПІЕІОΝ ЕРГОІΣ ПОΛΥ-ТЕΛЕΣІΝ КАТЕΣКЕΥАΣ ЕΝ ХОРНГНΣ АΣ ЕІΣ АΥТО ХРΥΣІОΣ ТЕК[ΝОΝ]...

34. ОΥ КАІ ΛІΘΩΝ ПОΛΥ-ТЕΛΩΝ ПΛНΘОΣ ОΥК ОΛІГОΝ КАІ ІЕРА КАІ ΝАОΥΣ КАІ РΩМОΥΣ ІΔРΥΣ А ТО ТАТЕ ПРОΣ-ΔΥОМЕΝ А ЕПІΣКЕΥ НΣ ПРОΣ ΔІΩ РОΩΣ А ТО ЕХΩΝ ΘЕОΥ ЕΥЕРГЕТІКОΥ ЕΝ ТОІΣ АΝНКОΥ...

35. ΘЕІОΝ ΔІАΝОІАΝ ПРОΣ ПΥΝΘАΝОМЕΝОΣ ТЕТА ТΩΝ ІЕРΩΝ ТІМІΩ ТАТА АΝАΝЕОΥ ТО ЕПІ ТНΣ ЕАΥТОΥ ВАΣІΛЕІАΣ ΩΣ КАΘНКЕІАΝ ΘΩΝ ΔЕΔΩКА Древнегреческий текст ЕІΝ АΥТΩІ ОІ ΘЕОІ ΥГІЕIАΝ ΝІКНΝ КРАТОΣ КАІ ТАΛΛА ТА...

36. ТНΣ ВАΣІΛЕІАΣ ΔІАМЕΝОΥΣ НΣ АΥТΩІ КАІ ТОІΣ ТЕКΝОІΣ ЕІΣ ТОΝ АПАΝТА ХРОΝОΝ АГАΘНІ ТΥХНІ ЕΔОΞЕΝ ТОІΣ ІЕРЕΥΣ ІТΩΝ КАТА ТНΝ ХΩРАΝ ІЕРΩΝ ПАΝТΩΝ ТА ΥПАРХОΝ ТАТЕ...

37. ТΩІ АІΩΝ О ВІΩІ ВАΣІΛЕІ ПТОΛЕМАІΩІ И ГА ПНМЕΝΩІ ΥПО ТОΥ ФΘА ΘЕΩІ ЕПІФАΝЕІ ЕΥХАРІΣТΩІ ОМОІΩΣ ΔЕКА ТА ТΩΝ ГОΝЕΩΝ АΥТОΥ ΘЕΩΝ ФІΛОПАТОРΩΝ КАІ ТА ТΩΝ ПРОГОΝΩΝ ΘЕΩΝ ЕΥЕР Древнегреческий текст[ГЕТІКΩΝ]...

38. ТΩΝ ΘЕΩΝ АΔЕΛФΩΝ КАІ ТА ТΩΝ ΘЕΩΝ ΣΩТНРΩΝ ЕПАΥΞЕΝ МЕГАΛΩΣ ΣТНΣАІ ΔЕ ТОΥ АІΩΝ О ВІОΥ ВАΣІΛЕΩΣ ПТОΛЕМАІОΥ ΘЕОΥ ЕПІФАΝОΥΣ ЕΥХАРІΣТОΥ ЕІКОΝА ЕΝ ЕКАΣ ТΩІ ІЕРΩІЕΝ ТΩІ ЕПІФА[ΝОΥΣ]...

39. Н ПРОΣ ОΝОМАΣΘНΣ ЕТАІ ПТОΛЕМАІОΥ ТОΥ ЕПАМΥΝАΝТОΣ ТНІ АІГΥПТΩІНІ ПАРЕΣ ТНΣ ЕТАІ О КΥРІΩ ТАТОΣ ΘЕОΣ ТОΥ ІЕРОΥ ΔІΔОΥΣ АΥТΩІ ОПАОΝ ΝІКН ТНІ ОΝ АЕ ЕТАІ КАТЕ-ΣКЕΥАΣМЕΝ...

40. ІППОΝ КАІ ТОΥΣ ІЕРЕІΣ ΘЕРАПЕΥЕІΝ ТАΣ ЕІКОΝА ІΣ ТРІ Древнегреческий текстΣ ТНΣ ИМЕРАΣ КАІ ПАРА ПΩΣ ΝАІ АΥТАІΣ ІЕРОΝ КОΣМОΝ КАІ ТАΛΛА ТА ΝОМІΖОМЕΝА ΣΥΝТЕΛЕІΝ КАΘА КАІ ТОІΣ АΛΛОІΣ ΘЕОІΣ ЕΝ...

41. ІΝ Н ГΥРЕΣІΝ ІΔРΥΣАΣΘАІ ΔЕ ВАΣІΛЕІ ПТОΛЕМАІΩІ ΘЕΩІ ЕПІФАΝЕІ ЕΥХАРІΣТΩІ ТΩІ ЕГВАΣІΛЕΩΣ ПТОΛЕМАІОΥ КАІ ВАΣІΛІΣΣНΣ АРΣІΝОНΣ ΘЕΩΝ ФІΛОПАТОРΩΝ ΞОΛΝОΝ ТЕ КАІ ΝАОΝ ХР...

42. ІЕІ ΩΝ КАІ КАΘІΔРΥΣАІ ЕΝ ТОІΣ АΔΥТОІΣ МЕТА ТΩΝ АΛΛΩΝ ΝАΩΝ КАІ ЕΝ ТАІΣ МЕГА АΛІΣ ПАΝНГΥРЕХІ Древнегреческий текстΝ ЕΝ АІΣ ЕΞΔЕІАІ ТΩΝ ΝАΩΝ ГІΝОΝ ТАІ КАІ ТОΝ ТОΥ ΘЕОΥ ЕПІФАΝОΥΣ ЕΥ[ХАРІΣ]...

43. [ΖОА] ΔЕΥΣІΝ ОПΩΣ ΔЕΥΣ НМОΣНІ ΝΥΝ ТЕ КАІ ЕІΣ ТОΝ ЕПЕІ ТА ХРОΝОΝ ЕПІКЕІΣΘАІ ТΩІ ΝАΩІ ТАΣ ТОΥ ВАΣІΛЕΩΣ ХРΥΣАΣ ВАΣІΛЕІАΣ ΔЕКА АІΣ ПРОΣКЕІΣЕТАІ АΣПІΣ...

44. ΖΩΝ АΣПІΔОЕРΔΩΝ ВАΣІΛЕІΩΝ ТΩΝ ЕПІ ТΩΝ АΛΛΩΝ ΝАΩΝ ЕΣТАІ ΔАΥТΩΝ ЕΝ ТΩІ ΝЕΣΩІ НКАΛОΥ МЕΝН ВАΣІΛЕІ АΨХЕΝ ТНΝ ПЕРІΘЕМЕΝОΣ ЕІΣ НΛΘЕΝ ЕІΣ ТО ЕΝ МЕМ...

45. ТЕΛЕΣΘНІ ТА ΝОМІΞОМЕ Древнегреческий текстΝА ТНІ ПАРАΛНΨЕІ ТНΣ ВАΣІΛЕІАΣ ЕПІΘЕΝАІ ΔЕ КАІ ЕПІТОΥ ПЕРІТАΣ ВАΣІΛЕІАΣ ТЕТРАГΩΝОΥ КАТАТО ПРОЕІРНМЕΝОΝ ВАΣІΛЕІОΝ ФΥΛАКТНРІА ХР...

46. ТІЕΣТІΝ ТОΥ ВАΣІΛЕΩΣ ТОΥ ЕПІФАΝН ПОІНΣАΝТОΣ ТНΝ ТЕ АΝΩ ХΩРАΝ КАІ ТНΝ КАТΩ КАІ ЕПЕІ ТНΝ ТРІ АΝАΔАТОΥ ТОΥ МЕΣОРН ЕΝΝІ ТА ГЕΝЕΘΛІА ТОΥ ВАΣІΛЕΩΣ АГЕТАІ ОМОІΩΣ ΔЕ КАІ...

47. ЕІΣНІ ПАРЕΛАВЕΝ ТНΝ ВАΣІΛЕІАΝ ПАРТОΥ ПАТРОΣ ЕПΩΝΥМОΥΣ ΝЕΝОМІКАΣ ІΝЕΝ ТОІΣ ІЕРОІΣ АІΔН ПОΛΛΩΝ АГАΘΩΝ АРХНГОІ Древнегреческий текст ГАΣ ІΝ ЕІΣ ІΝ АГЕІΝ ТАΣ ИМЕРАΣ ТАΥТАΣ ЕОРТ[НΝ]...

48. ГΥПТОΝ ІЕРОІΣ КАТАМНΝА КАІ ΣΥΝТЕΛЕІΣ ΝАΥТОІΣ ОΥΣІАΣ КАІ ΣПОΝΔАΣ КАІ ТАΛΛА ТА ΝОМІΞОМЕΝА КАΘА КАІ ЕΝ ТАІΣ ΛАΛАІΣ ПАΝНГΥРЕΣІΝ ТАΣ ТЕ ГІΝОМІЕΝАΣ ПРОО...

49. РЕХОМΣ ΝОІΣЕΝ ТОІΣ ІЕРОІΣ АГЕІΝ ΔЕ ЕОРТНΝ КАІ ПАΝІГΥРІΝ ОТΩІ АІΩΝ О ВІΩІ КАІ Н ГА ПІМЕΝΩІ ΥПО ТОΥ ФΘА ВАΣІΛЕІ ПТОΛЕМАІΩІ ΘЕΩІ ЕПІФАΝЕІ ЕΥХАРІΣ ТΩІ КАТЕΝІАΥТОΝ...

50. ХΩРАΝ АПО ТНΣ ΝОΥМН Древнегреческий текстΝІАΣ ТОΥ ΘΩΥΘ ЕФНМЕРАΣ ПЕΝТЕ ЕΝ АІΣ КАІ ΣТЕФАΝНФОРНΣ ОΥΣІΝ ΣΥΝТЕΛОΥΣТЕΣ ОΥ ЕІАΣ КАІ ΣПОΝΔАΣ КАІ ТАΛΛА ТА КАΘНКОΝТА ПРОΣАГОРЕ...

51. КАІ ТОΥ ΘЕОΥ ЕПІФАΝОΥΣ ЕΥХАРІΣТОΥ ІЕРЕІΣ ПРОΣ ТОІΣ ΛАΛОІΣ ОΝОМАΣІΝ ТΩΝ ΘЕΩΝ ΩΝ ІЕРАТЕΥ ОΥΣІ КАІ КАТАХΩРІΣАІ ЕІΣ ПАΝТАΣ ТОΥΣ ХРНМАТІΣМОΥΣ КАІ ЕІΣ ТОІΣ А...

52. ІЕРАТЕІАΝ АΥТОΥ ЕΞЕІΝАІ ΔЕ КАІ ТОІΣ ΛАΛОІΣ ІΔІΩ ТАІΣ АГЕІΝ ТНΝ ЕОРТНΝ КАІ ТО Н ПРОЕІРНМЕΝОΝ ΝАОΝ ІΔРΥЕΣΘАІ КАІ ЕХЕІΝ ПАРАΥТО ІΣ ΣΥΝТЕΛОΥ...

53. КАТЕΝІА Древнегреческий текстΥТОΝ ОПΩΣ ГΝΩРІМОΝНІ ΔІОТІ ОІ ЕН АІГΥПТΩІ АΥΞОΥΣІ КАІ ТІ МΩΣІ ТОΝ ΘЕОΝ ЕПІФАΝН ЕΥХАРІΣ ТОΝ ВАΣІΛЕА КАΘАПЕР ΝОМІМОΝЕΣ Т...

54. ...ІЕРЕОΥАІ ΘОΥ ТОІΣ ТЕ ІЕРОІΣ КАІ ЕГХΩРІОІΣ КАІ ЕΛΛНΝІКОІΣ ГРАММАΣІΝ КАІ ΣТНΣАІ ЕΝЕКАΣ ТΩІТΩΝ ТЕ ПРΩТΩΝ КАМЕΥ ТЕРΩ...


documentamnqigv.html
documentamnqprd.html
documentamnqxbl.html
documentamnrelt.html
documentamnrlwb.html
Документ Древнегреческий текст